Fred Phelps

Fred Waldron Phelps, Sr. (November 13, 1929 – March 19, 2014)

Fred Waldron Phelps, Sr. (November 13, 1929 – March 19, 2014)